มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
THAMMASAT UNIVERSITY
 
 
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) หลักสูตร 6 ปี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 2
รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 30 มีนาคม 2560 - 30 เมษายน 2560
 
 
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
 
หลักสูตร จำนวนรับ
 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) หลักสูตร 6 ปี 11 คน
 
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ
เอกสารประกอบการทำสัญญาเพื่อศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัญญาการเป็น นศ.ทพ.(หลักสูตรทวิภาษา)
ตัวอย่าง สัญญาการเป็นนศ.ทพ.ของผู้จบ ม. 6 บุคคลค้ำประกัน
ตัวอย่าง สัญญาการเป็นนศ.ทพ.ของผู้จบ ม. 6 ที่ดิน
A. หลักปฏิบัติในการทำสัญญาฯ
B. คำแนะนำในการตรวจสอบความถูกต้องของสัญญา
C การจัดเรียงหลักฐานในการทำสัญญาเป็นนักศึกษา
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจสุขภาพและสอบสัมภาษณ์ฯ
แบบฟอร์มรายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ (Download แบบฟอร์ม)
 
 
ติดต่อสอบถาม:
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) โทร: 02-564-4440-9 ต่อ 7595
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) โทร: 02-986-9213 ต่อ 7123
 
ข้อมูลการสมัคร
หน้าหลัก
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก/เงื่อนไข
การรับสมัคร
หลักฐานและเอกสารประกอบการสอบ
อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร
ปฏิทินการสมัครสอบ
การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
สมัครเข้าศึกษา
อื่น ๆ / ประกาศ